Sverige har under två års tid tagit emot en kvarts miljon asylansökningar. Även om antalet nu minskar så beräknar Migrationsverkets att mellan 30-50 000 människor under innevarande år kommer att söka asyl i Sverige och ytterligare 300 000 anknytningsärenden, genom anhöriginvandring, förväntas fram till 2019. Även om man är positiv till invandring måste man inse att det innebär en ansträngning av stora mått.

Publicerad i Corren 2016-09-20

Ska vi klara utmaningen så behöver vi bygga ett hållbart mottagande, grundat i att den som saknar asylskäl också ska lämna Sverige. Alternativet är ett växande skuggsamhälle, som redan tillåtits bli för stort. Upp emot 50 000 människor prognostiseras gå under jorden kommande år efter att ha fått sina asylansökningar avslagna. Det motsvarar en medelstor svensk stad.

Det är vare sig rimligt, hållbart eller humant att låta tiotusentals människor leva i det djupaste av utanförskap som de parallella samhällena utgör. Vi moderater föreslår därför sex åtgärder för att komma till rätta med situationen:

  1. Kartläggning. Vi måste veta hur många som lever i Sverige utan tillstånd att vara här. Osäkerheten är stor och redan för ett par år sedan uppskattades att så många som 50 000 personer kan befinna sig illegalt i Sverige.
  2. Fler poliser. Vi vill att Sverige får minst 2 000 fler poliser, med särskilt fokus på våra 130 största utanförskapsområden i Sverige. En förstärkning är också helt avgörande för att klara arbetet med utvisningar.
  3. Ytterligare förvar. Vi behöver kunna placera fler personer som riskerar att avvika efter avslagsbeslut.
  4. Skyndsamma lagändringar. Lagstiftningen försvårar i dag, eller till och med omöjliggör, verkställande av avvisningsbeslut. Ett exempel är JO:s beslut att polisen inte får använda tvång mot personer som ska utvisas om de inte är satta i förvar.
  5. Begränsa välfärden. Det är i dag ett oklart rättsläge kring om kommuner är skyldiga att ge ekonomisk bistånd till personer som uppehåller sig i Sverige trots lagakraftvunna avslagsbeslut. Så kan vi inte ha det. Svenska skattebetalare ska inte behöva försörja den som befinner sig olagligt i landet.
  6. Ökad preskriptionstid. Den som hållit sig kvar i landet under fyra år kan i dag lämna in en ny asylansökan. Fyra år är i sammanhanget en kort tid, vilket skapar incitament att dröja sig kvar i landet utan asylskäl. Preskriptionstiden bör därför fördubblas till åtta år eller tas bort helt i syfte att fler ska lämna Sverige på frivillig väg.

Asylrätten ska värnas men migrationspolitiken behöver samtidigt vara långsiktigt hållbar vilket ställer krav på skillnad mellan ett Ja och ett Nej i asylprocessen. Att inte vara tydlig här uppmuntrar till att hålla sig undan i skuggsamhällen där många far illa och utnyttjas. Så kan det inte fortsätta, regeringen måste börja ta frågan om ett framväxande skuggsamhälle på allvar.

Johan Forssell (M), Vice ordförande i socialförsäkringsutskottet,
Migrationspolitisk talesperson

Christian Gustavsson (M), Kommunalråd i opposition,
Partistyrelseledamot