I dag har jag presenterat den första delen av Moderaternas förslag till budget för Linköpings kommun 2018. Jag gjorde det i korsningen Hamngatan-Storgatan och av ett skäl. Vårt kanske viktigaste förslag är att utreda att gräva ned Hamngatan så att innerstaden kan ta ett rejält kliv mot Stångån samtidigt som trafiken förbättras.

Här är allt annat som jag också berättade om, varav mycket handlar om byggande på landsbygden och i de mindre tätorterna:

 

= INNERSTADEN =
Blåsa liv i arbetet med att utveckla Linköpings innerstad tillsammans med fastighetsägare, handlare och krögare.
Genomföra en förstudie kring att förlägga Hamngatan under mark så att innerstaden kan växa mot Stångån/Kinda kanal samtidigt som vi förbättrar framkomligheten.
Arbeta med en generellt ökad framkomlighet i Linköpingstrafiken.
Ökad tydlighet och separering av gångtrafikanter och cyklister är önskvärt i innerstaden och i stråk med ett högt cykeltempo.
Insatser för att komma till rätta med ett ökande problem med nedskräpning och klotter.
 
= LANDSBYGDEN OCH DE MINDRE TÄTORTERNA =
Underlätta för bostadsbyggande på landsbygden, både genom enskilda initiativ och möjligheten att bygga hyresrätter i de mindre tätorterna.
En särskilt avsatt resurs, internt eller upphandlad, som arbetar med mindre detaljplaner för enskilda Linköpingsbor och företag samt med utveckling av de mindre tätorterna och landsbygden.
Utveckla nya modeller för hur kommunal service samt tillgången till omsorg, utbildning, kulturupplevelser och fritidsverksamhet kan utvecklas utanför de större tätorterna.
Fortsätt utbyggnaden av fiber och tillgången till bredband i hela kommunen.
 
= FÖRBÄTTRAD SERVICE TILL ENSKILDA OCH FÖRETAG =
Ta fram en samlad servicegaranti för att förenkla förutsägbarhet och planering för både medborgare och företag.
Utveckla och samla digitala tjänster gentemot kommunens medborgare och företag, i både kommunal verksamhet och i kommunens bolag.
Genomföra det nationella målet om öppna geodata.
Utveckla en samlad överblick för medborgare och företagare kring ärenden som man har hos kommunens förvaltningar.
Du kan också läsa mer om förslagen i vår PM (pdf-fil).